„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, podle článku II. volebního řádu pro volby do školské rady schváleného usnesením Rady města Kynšperka nad Ohří č. 328 ze dne 8. 11. 2005

 

oznamuje

 

uskutečnění řádných voleb do školské rady základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace.

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit dne 18. 9. 2018 od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

Pedagogičtí pracovníci mohou volit dne 18. 9. 2018 od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

 

Kandidáty pro volby do školské rady může navrhovat každý, a to v písemné podobě na adresu Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří, nebo na adresu: sekretariat@zs-kynsperk.cz ve lhůtě do 31. 8. 2018 do 12.00 hodin.

 

Návrh musí obsahovat:

a)       název školy,

b)      jméno, příjmení navrhovatele a bydliště navrhovatele,

c)       jméno, příjmení kandidáta, trvalé bydliště, telefon,

d)      podpis navrhovatele.

 

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

 

Seznamy kandidátů budou vyvěšeny od 3. 9. 2018 od 12.00 hodin na dveřích pavilonu A.

 

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

 

Volby proběhnou v knihovně školy (pavilon A, přízemí).

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost.

 

 

V Kynšperku nad Ohří dne 24. 8. 2018

 

Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA                                                               ředitelka školy

Následující dny volna
pro žáky:

28.10.-1.11. 

AKTUALITY:
14.10.2019
- z důvodu ředitelského volna
11.10.2019
31. 10. a 1. 11.
10.10.2019
- cvičení podle učebnic Projekt
06.09.2019
- změna otevírací doby.
06.09.2019
v říjnu 2019/2020
02.09.2019
Termíny - prázdniny a volné dny, třídní schůzky, konzultační hodiny, ...
19.08.2019
- cerifikát SCIO
02.07.2019
02.07.2019
27.06.2019

Archiv aktualit »