A začaly prázdniny!

Krásně si je všichni užijte, buďte na sebe opatrné a opatrní, ať se v září zase všichni, kteří zůstáváte sejdete.

Seznam pomůcek na nový školní rok najdete na stránkách školy.

 

 

 

 

 

Jelikož nový školní rok 2017/2018 již začal, začíná také odpočítávat čas na dlouhodobý domácí úkol.

I letos na vás čekají 4 knihy dle vašeho vlastního výběru, které nezapomenete včas přečíst. Do 14. 6. donést poslední zápis!

 

 

Pro marody do 25. 6.

Ve všech předmětech budeme procvičovat probrané učivo. 

25. 6. odevzdávají děti učebnice, které budou vygumované, slepené (pokud je děti nějak potrhaly) a bez obalů. Budou odevzdávat i žákovskou knížku.

 

do 8. 6.

ČJ - opakovali jsme probrané učivo, napsali jsme prověrku, četli jsme a vymýšleli a psali příběh. NĚKTEŘÍ NEMAJÍ SPLNĚNÝ DLOUHODOBÝ DOMÁCÍ ÚKOL - ZÁPIS 2 PŘEČTENÝCH KNIH.

M - zopakovali jsme si, co to je úhlopříčka v geometrickém tvaru, osy souměrnosti a jejich počet ve čtverci, obdélníku, rovnoramenném trojúhelníku a lichoběžníku, kosodélníku a kosočtverci, procvičovali jsme početní operace s přirozenými čísly.

ČaJS - děti prezentovaly své projekty, dokončily práci - Podnebné pásy, měly besedu s P ČR na téma osobní bezpečí (mají informace pro rodiče) probrali jsme život v Protektorátu Čechy a Morava - bude závěrečná prověrka mají si zopakovat: sluneční soustavu, proč se střídá den a noc a roční období, světadíly - jejich názvy a polohu, vodstvo, vznik půdy a podnebné pásy - z a Z a z D - rok 1848, T. G. Masaryk, I. světová válka - data, Československá republika - země a národnosti

 

 

 

 

 

do 1. 6.

ČJ - probrali jsme podmět rozvitý a několikanásobný, naučili se je rozlišovat a používat ve slohu, četli jsme s porozuměním, procvičovali jsme druhy číslovek a pravopis

M - procvičovali jsme jednotlivé početní úkony s přirozenými a celými čísly, řešili slovní úlohy, rýsovali víceúhelníky a počítali jejich obvod, převáděli jsme jednotky délky

ČaJS - dějiny - začali jsme si povídat o začátku druhé světové války a probrali jsme některé její následky 

vlastivěda - prezentace projektů dvojic - Evropa - světadíl, kde žijeme a státy jí blízké

přírodověda - podnebné pásy - vlastní projekt

 

 

 

 

do 25. 5.

ČJ - procvičili jsme zájmena a číslovky, jejich druhy, rody a pády, četli jsme a plnili úkoly z pracovního listu - čtení s porozuměním, psali vyprávění, začali opakovat shodu podmětu s přísudkem (během první poloviny června bude prověrka, děti mají napsáno, co si mají zopakovat v sešitech)

M - procvičovali jsme jednotlivé početní úkony s přirozenými čísly, zopakovali sčítání zlomků se stejným jmenovatelem a výpočet zlomkové části, naučili se rýsovat lichoběžník a známe jeho druhy

ČaJS - pracovali jsme na projektu, povídali si o historii až k situaci před druhou světovou válkou a zopakovali si, jak vzniká půda, její druhy a vlastnosti

 

 

 

 

 

 

 

do 4. 5.

ČJ - dokončili jsme zájmena, četli jsme a naučili se napsat pozvánku - domácí úkol

M - procvičovali jsme slovní úlohy - převody jednotek času

ČaJS - děti prezentovaly svoje projekty - státy Evropy

 

 

 

do 26. 4.

ČJ - procvičili jsme skloňování zájmen osobních a přivlastňovacích, zopakovali probrané slovní druhy, četli a byli jsme v divadle; budeme psát diktát

M - procvičovali jsme početní úkony s přirozenými čísly a vše, co jsme dosud probrali z geometrie

ČaJS - přírodověda - napsali jsme prověrku z lidského těla a povídali si o vzniku Země

vlastivěda - pracovali jsme na dokončení projektu - Státy Evropy - děti budou prezentovat příští týden

nejstarší dějiny - soužití čechů a Němců, 1. světová válka 

 

 

 

 

do 20. 4.

Byli jsme na výletě a v divadle

ČJ - probrali jsme osobní zájmena a umíme je vyskloňovat, četli jsme a vypravovali, procvičili jsme si znovu přídavná jména a slovesa

M - procvičovali jsme všechny nám známé početní úkony, počítali jsme slovní úlohy

ČaJS - přírodověda - připomínám prověrku, základy první pomoci

vlastivěda - Evropská NEJ

dějiny - kolonie evropských států - rozdělení světa před 1. světovou válkou

 

 

 

 

 

do 13. 4.

Ve všech předmětech jsme opakovali. Během celého týdne probíhaly SCIO testy.

Domácí úkol - procvičovat shodu podmětu a přísudku, druhy přídavných jmen, písemné dělení a připravit se na test z přírodovědy (23. 4.)

 

 

 

 

 

 

 

do 6. 4.

ČJ - pracovali jsme na časopisu, čímž jsme procvičovali pravopis (podstatná ména, přídavná jména, slovesa), čtení, sloh - zpráva, dokončení vypravování, plakát, reklama..., četli jsme knihu

M - opakovali jsme písemné dělení a násobení, procvičovali jsme zápis a čtení desetinného čísla, ukázali jsme si, jak desetinné číslo sečíst a odečíst, naučili jsme se některé pojmy, které se týkají vzájemné polohy dvou kružnic

ČaJS - přírodověda - dokončili jsme lidské tělo - bude souhrnné opakování formou přiřazovacího testu po 16. dubnu

vlastivěda - dokončíme projekt - Státy Evropy

dějiny - uzavřeli jsme povídání o 19. století především z pohledu českého národa a jeho jazyka

V rámci ČaJS jsme také absolvovali besedu s Policií ČR - bezpečnost při koupání a rozdělávání ohně (včetně první pomoci), nález munice, zbraně.

Během práce na časopisu jsme se seznámili s autorskými právy, naučili jsme se, jak popsat v naší práci cizí obrázek. 

 

 

 

do 20. 3.

ČJ - dokončili jsme procvičování přídavných jmen a jejich pravopisu, začali jsme časovat slovesa, seznámili jsme se s jednoduchým a složeným slovesným tvarem, s pravopisem v čase přítomném, minulém a budoucím, začali jsme číst novou knihu - Osada Havranů, psali jsme vyprávění

M - procvičovali jsme početní operace s přirozenými čísly, zopakovali vše, co už umíme o zlomcích a počítání s nimi, seznámili jsme se se sčítáním desetinných čísel, která už umíme řadit podle velikosti a zapsat je na číselnou osu, opakovali jsme znalosti z geometrie - trojúhelník, čtverec a obdélník

ČaJS - přírodověda - zapsali jsme si smyslovou soustavu a zopakovali si jednotlivé smysly, jejich orgány a vysvětlili si, jak fungují

vlastivěda - rozdělili jsme se do dvojic na nový projekt - stát v Evropě, který mne nějak oslovil s výjimkou našich sousedů - budou tvořit a vyhledávat ve škole, zopakovali jsme si znalosti o Rakousku - bude prověrka 27. 3.

dějiny - probrali jsme počátky národního obrození, vysvětlili si pojem vlastenectví

 

 

 

do 9. 3.

ČJ - dokončili jsme práci s přídavnými jmény a začali jsme opakovat vše, co již víme o slovesech (mluvnické kategorie, pravopis), četli jsme a psali o čem jsme četli, dokončili jsme popis osoby

Připomínám čtenářský deník, ať vás v půlce dubna nepřekvapí!

M - procvičovali jsme všechny matematické operace, které už s čísly umíme včetně počítání se zlomky, seznámili jsme se se zápornými čísly a začali se orientovat na číselné ose i do -, zopakovali jsme si vše, co už víme o kružnici

ČaJS - přírodověda - smyslová soustava, zapsali jsme rozmnožovací soustavu a naposledy připomínám prověrku na 12. 3.

vlastivěda - proběhla prezentace skupinových prací - Rakousko

nejstarší dějiny - proběhla prezentace samostatného projektu - "Čeští vynálezci"

 

 

 

 

do 2. 3. 

ČJ - procvičovali jsme skloňování slovních spojení (přídavné jméno přivlastňovací a podstatné jméno) ve všech rodech, četli jsme a psali vyprávění

- procvičovali jsme výpočet zlomkové části z celku (např.  jednu třetinu ze 42), rýsovali jsme irovnoběžky a kolmice, řešili slovní úlohy

ČaJS - přírodověda - dokončili jsme rozmnožovací soustavu - 12. 3. bude prověrka

vlastivěda - děti pracovaly na svých projektech - Rakousko - 7. 3. bude jejich prezentace

nejstarší dějiny - stavba Národního divadla, významné osobnosti národního obrození, život ve městě, móda konce 18. století, W. A. Mozart - 8. 3. budou děti odevzdávat projekt - čeští vynálezci

 

 

 

do 26. 2.

ČJ - procvičovali jsme přídavná jména měkká a přivlastňovací, určovali pády a vzory podstatných jmen, opakovali předpony a koncovky přídavných jmen, četli a popisovali osobu a pracovní postup, přednášeli básně

M - procvičovali jsme čtení z grafu, počítali jsme příklady na procvičení sčítání, odečítání, násobení a dělení, řešili jsme slovní úlohy, potrápili se logickými úlohami, opakovali výpočet zlomkové části, rýsovali trojúhelník a čtverec

 

ČaJS - přírodověda - dokončili jsme rozmnožovací soustavu člověka - bude prověrka (12. 3.)

vlastivěda - dokončili jsme Německo a začali pracovat na projektu Rakousko

dějiny - dokončili jsme povídání o prvních továrnách, vynálezu parního stroje a o životě na vesnici a ve městě koncem 18. a začátkem 19. století - domácí úkol - projekt - Čeští vynálezci - jméno, vynález, k čemu sloužil (slouží po vylepšení dosud) - do 8. 3.

do 9. 2.

ČJ - dokončili jsme přídavná jména tvrdá - pravopis dle vzoru - po prázdninách bude malá písemná práce, popisovali jsme osobu a pracovní postup, četli jsme a přednášeli báseň dle vlastní volby (v týdnu od 19. 2. proběhne třídní soutěž v recitaci)

M - naučili jsme se číst z grafu, vytvořit tabulku pro graf a vytvořit samotný graf, procvičili jsme porovnávání desetinných čísel, převádění desetinných čísel na zlomky a zpět, zopakovali si výpočet obvodu a obsahu obdélníku

ČaJS - přírodověda - nervová a rozmnožovací soustava - bude prověrka trávicí a vylučovací soustava

vlastivěda - prezentace skupinové práce - Německo - bude prověrka

dějiny - manufaktury a parní stroj

 

 

 

 

 

 

od 15. 1. do 19. 1.

ČJ - procvičovali jsme pravopis a určování základní skladebné dvojice - podmět a přísudek, poznávali jsme větu jednoduchou a souvětí, četli jsme a hodnotili popis osoby

M - procvičovali jsme čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel, umíme je zapsat zlomkem, procvičovali jsme početní úkony - sčítání, odečítání, násobení, znovu jsme se vrátili k dělení dvojciferným číslem, zopakovali jsme názvy rovinných obrazců

ČaJS - přírodověda - pokračovali jsme v povídání o lidském těle - soustava vylučovací

vlastivěda - napsali jsme si prověrku a znovu jsme si zopakovali Polsko a Slovensko (prověrku jsme opakovali)

nejstarší dějiny - osvícenství Josefa II. - ve čtvrtek bude prověrka (viz minulý týden)

 

 

od 8. 1. do 12. 1. 

ČJ - procvičovali jsme probrané učivo a psali písemnou práci z mluvnice, nacvičovali jsme popis osoby, četli jsme další kapitolu z knihy "Ať žijí duchové"

M - psali jsme pololetní písemnou práci a na ni se připravovali - veškeré učivo prvního pololetí

ČaJS - přírodověda - probrali a zapsali jsme si trávicí soustavu, děti mají dobrovolný domácí úkol - zdravá výživa - samostatný projekt, ve středu budeme psát prověrku - oběhová a dýchací soustava

- vlastivěda - opakovali jsme probrané učivo - v úterý bude prověrka - Polsko a Slovensko

-dějiny - osvícenství Josefa II, život ve městě a na vesnici - společenské vrstvy - bude prověrka - Marie Terezie - život v Čechách

 

 

od prosince do 5. 1.

ČJ -zopakovali jsme veškeré probrané učivo - příprava na písemnou práci, kterou budeme psát příští týden

M - procvičili jsme sčítání, odečítání, násobení, dělení přirozených čísel v oboru do milionu, porovnávání, sčítání, odečítání zlomků, názvy a výpočty obvodů geometrických tvarů - písemná práce bude příští týden

ČaJS - přírodověda - probrali jsme dýchací a trávicí soustavu

vlastivěda - ochranu člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovu, zopakovali si barvy a orientaci na mapě ČR, sousední státy - Německo, Polsko a Slovensko 

dějiny - osvícenství - život ve městech a na vesnicích, školství

 

 

 

 

28. 11. do 8. 12.

ČJ - zopakovali jsme pravidla pro psaní bě/ bje, pě, vě/vje, a vysvětlili si pravidla pro mě/mně, procvičili jsme psaní předpon s, z a vz, popisovali jsme předmět a četli jsme

M - procvičovali jsme dělení dvouciferným dělitelem, zkoušku výsledku a zopakovali jsme si rozdíly mezi geometrickým tělesem a geometrickým tvarem

ČaJS - přírodověda - lidské tělo - dýchací soustava - bude prověrka z kostry člověka a svalstva

vlastivěda - Slovensko - domácí úkol - 5 zajímavostí (historie, příroda, současnost, památky...)

nejstarší dějiny - využili jsme dnešní den (7. 12.) k připomenutí výročí vstupu USA do II. světové války, vysvětlili jsme si některé události související s touto událostí. Ve čtvrtek bude prověrka - doba pobělohorská, třicetiletá válka, útlak českého obyvatelstva - protestantství, J. A. Komenský, baroko jako umělecký sloh

 

 

 

 

 

Pro marody od 15. 11. do 27. 11.

ČJ - opakovali jsme shodu podmětu a přísudku, vysvětlili si pravidla pro psaní předpon s, z, vz a procvičovali jsme pravopis, psali jsme příběh z daných vět a četli jsme si další kapitoly z knihy "Ať žijí duchové"

M - znovu jsme si zopakovali násobení, procvičili dělení jednociferným dělitelem a začali jsme dělit dvouciferným dělitelem. Naučili jsme se vypočítat zkoušku u dělení dvouciferným dělitelem a zopakovali si znalosti z geometrie

ČaJS - zúčastnili jsme se Krimifestu - osobní bezpečí a historie Policie v ČR, zúčastnili jsme se výuky na dopravním hřišti v Sokolově v DDM a někteří získali průkaz cyklisty, 

přírodověda - lidské tělo - kostra a svaly

nejstarší dějiny - život a kultura v období baroka

 

 

Pro marody od 5. 11. do 14. 11.

ČJ - připomněli jsme si rody a vzory podstatných jmen, pravopis u sloves v přítomném čase a znovu si vysvětlili shodu podmětu a přísudku. Po celou dobu jsme procvičovali správný pravopis. Od středy 15. 11. budeme pracovat na známky. Dále jsme se věnovali slohu a čtení.

M - procvičovali jsme počítání se zlomky, řadili jsme zlomky podle velikosti a znovu jsme si procvičili písemné násobení. Dnes jsme začali dělit dvouciferným dělitelem a budeme si postup vysvětlovat do konce tohoto týdne. V geometrii se budeme věnovat rovnoběžníkům.

ČaJS - přírodověda - začala skupinová práce - jednotlivé soustavy člověka

vlastivěda - začali jsme si povídat o našich sousedních státech, dnes Polská republika, bude prověrka z ČR - pohoří, řeky, nížiny, krajská města, zajímavosti - přiřadit ke krajům

dějiny - doba pobělohorská, třicetiletá válka, J. A. Komenský - učitel národů

 

 

Pro marody od 23. 10 do 3. 11.

ČJ - dokončili jsme kapitolu tvoření přídavných jmen příponami, procvičili jsme různé pravopisné jevy, opět opakujeme určování slovních druhů a budeme se mu věnovat v následujícím týdnu, četli jsme a vyprávěli

M - připomněli jsme si postup při porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem a naučili se porovnávat zlomky se stejným čitatelem a různým jmenovatelem, zopakovali jsme postupy při rýsování přímek, úseček, kružnic a trojúhelníků, připomněli jsme si, jak poznáme kdy je možné trojúhelník sestrojit a kdy ne, máme domácí úkol - dokončit práci z geometrie, kterou někteří nestačili v hodině dodělat. Bude prověrka z geometrie - viz opakování z minulé hodiny str. 87/6, 7, str. 88/15, 17 a str. 89/19, 20

ČaJS - přírodověda - napsali jsme prověrku, začali jsme si povídat o člověku - kostra

vlastivěda - napsali jsme prověrku, domácí úkol - připravit si zajímavé povídání o jednom z následujích krajů (Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a kraj Vysočina) cca na 1,5 minuty 

dějiny - zopakovali jsme si bitvu na Bílé hoře, povídali jsme si o době pobělohorské, domácí úkol - známé dílo J. A. Komenského - názvy nejznámějších děl do sešitu

 

 

 

 

 

Pro marody od 16. 10 do 20. 10

ČJ - pokračovali jsme se stavbou slova, procvičovali jsme především změnu hlásek v kořeni slova (vítr - větřík) a souhláskové skupiny na styku předpony a přípony (oddíl, nejjasnější, kamenný, účinný), četli jsme knihu, vymýšleli a psali pohádku

M - procvičovali jsme předchozí učivo a slovní úlohy, napsali jsme si prověrku - kdo chyběl, napíše si ji po návratu (jedná se o opakování učiva 4. ročníku), hodně času jsme věnovali "diktovaným" příkladům (jaký je součet čísla padesát a jeho dvounásobku)

ČaJS - přírodověda - paliva, člověk a energie - po prázdninách si napíšeme kontrolní práci (podmínky k životu, rudné a nerudní suroviny, paliva a člověk a energie)

vlastivěda - žáci prezentovali svoji práci na téma Středočeský kraj a začali jsme se seznamovat s učivem Sluneční soustava - po prázdninách si napíšeme kontrolní práci - Kraj ve kterém žijeme

dějiny - život v době Rudolfa II. (opakování ze 4. ročníku) 

 

 

 

 

Pro marody od 8. 10. do 15. 10

ČJ

Procvičovali jsme stavbu slova, napsali jsme prověrku, četli jsme a napsali krátký příběh k speciálnímu obrázku (kreslili jsme se zavřenýma očima)

M

procvičovali jsme násobení a hlavně dělení víceciferných čísel násobky deseti, příklady se závorkami a jednoduché konstrukční úlohy

bude prověrka

ČaJs

přírodověda - nerudní a rudné suroviny

vlastivěda - náš kraj a středočeský kraj - děti si mají připravit krátké povídání 

dějiny - napsali jsme prověrku a tím dokončili souhrnné opakování a dále jsme se věnovali bitvě na Bílé hoře a popravě 27 českých pánů

 

 

Pro marody od 22. 9. do 6.10.

ČJ - Procvičili jsme: vyjmenovaná slova a slova jim příbuzná, koncovky podstatných jmen, stavbu slova - předpona, kořen slova a příponová část. Připomněli jsme si jak určujeme podmět a přísudek, určovali slovní druhy, pracovali jsme s větou holou a rozvíjeli jsme ji. Vyprávěli jsme a četli jsme si. Hodně času jsme věnovali stavbě slova!

V úterý bude testík na známku!

M - procvičovali jsme sčítání a odčítání víceciferných čísel, pamětné násobění víceciferných čísel (násobků 10, 100) připomněli jsme si dělení se zbytkem. Nejvíce času jsme věnovali procvičování počítání příkladů se závorkami a s využitím předností v matematice (násobení má přednost před sčítáním a odečítáním). Připomněli jsme si názvy jednotlivých početních úkonů a podle nich jsme sestavovali příklady. V geometrii jsme rýsovali rovnoběžky, kolmice, body, které náleží a nenáleží přímce.

ČaJS - vlastivěda - poznávali jsme svůj kraj, jeho zajímavosti, pověsti o nich, přírodní a kulturní památky

přírodověda - hovořili jsme o přírodě neživé, nerudných surovinách

dějiny - v rámci opakování učiva děti prezentovaly své projekty o jednotlivých časových obdobích od doby kamenné po Rudolfa II. Ve čtvrtek bude prověrka! Témata na přípravu - Věstonická Venuše, první zemědělci, první Slované (obydlí, dovednosti, pověsti), Cyril a Metoděj, svatý Václav a jeho příběh, Přemyslovští králové (oba Přemyslové), Karel IV., Jan Hus a Jan Žižka, Rudolf II. Jen to nejdůležitější nebo nejzajímavější. 

 

Domácí příprava na VT:

 

- naučit části počítače dle obrázku v sešitě

- nalepit 3 materiály do sešitu:

  • obrázek s popiskem
  • funkce částí PC
  • přehled částí a jejich funkcí

 

Pro marody od 18. 9. do 22. 9.

ČJ - opakovali jsme vyjmenovaná slova, pravopis podstatných jmen podle vzorů, četli Odyseovy cesty, psali sloh - vyprávění

Někteří se nenaučili báseň, budu zkoušet znovu v pondělí.

M - opakovali jsme písemné násobení jednociferným a dvouciferným činitelem, zopakovali jsme si rozdíl mezi geometrickým tvarem a tělesem, procvičili zápis slovní úlohy

ČaJS

přírodověda - rozdělení přírody na živou a neživou

vlastivěda - hlavní město - Praha

dějiny - opakování - starověk - odívání, zbraně, vzdělávání 

 

 

 

 

od 11. 9. do 15. 9.

ČJ - opakovali jsme stavbu slova - kořen, předpona, přípona, koncovka, pravopis u, ú, ů, psaní velkých písmen, synonyma, slova mnohoznačná, napsali jsme osnovu k vyprávění - Co mne zaujalo v minulém školním roce, čteme Odyseovy cesty, z minulého týdne - naučit se báseňz učebnice Český jazyk - Září

M - procvičovali jsme sčítání a odečítání do milionu, porovnávali jsme čísla podle velikosti, procvičili jsme řády čísel a umíme přečíst a zapsat číslo rozvinutým zápisem, opakovali jsme postup při rýsování trojúhelníku

ČaJS - ve všech předmětech jsme opakovali učivo z minulého ročníku formou soutěží

 

Domácí příprava na VT:

 

- naučit části počítače dle obrázku v sešitě

- nalepit 3 materiály do sešitu:

  • obrázek s popiskem
  • funkce částí PC
  • přehled částí a jejich funkcí
  •