Jelikož nový školní rok 2017/2018 již začal, začíná také odpočítávat čas na dlouhodobý domácí úkol.

I letos na vás čekají 4 knihy dle vašeho vlastního výběru, které nezapomenete včas přečíst. 

 

Domácí úkol na 28. 3. - Den čtení - donést PRÁZDNÉ obaly od drogistických výrobků a výrobků určených k osobní hygieně nebo etikety, kde je jejich název a složení výrobku

 

Pro marody do 13. 4.

Ve všech předmětech jsme opakovali. Během celého týdne probíhaly SCIO testy.

Domácí úkol - procvičovat shodu podmětu a přísudku, druhy přídavných jmen, písemné dělení a připravit se na test z přírodovědy (23. 4.)

 

 

 

 

 

 

 

do 6. 4.

ČJ - pracovali jsme na časopisu, čímž jsme procvičovali pravopis (podstatná ména, přídavná jména, slovesa), čtení, sloh - zpráva, dokončení vypravování, plakát, reklama..., četli jsme knihu

M - opakovali jsme písemné dělení a násobení, procvičovali jsme zápis a čtení desetinného čísla, ukázali jsme si, jak desetinné číslo sečíst a odečíst, naučili jsme se některé pojmy, které se týkají vzájemné polohy dvou kružnic

ČaJS - přírodověda - dokončili jsme lidské tělo - bude souhrnné opakování formou přiřazovacího testu po 16. dubnu

vlastivěda - dokončíme projekt - Státy Evropy

dějiny - uzavřeli jsme povídání o 19. století především z pohledu českého národa a jeho jazyka

V rámci ČaJS jsme také absolvovali besedu s Policií ČR - bezpečnost při koupání a rozdělávání ohně (včetně první pomoci), nález munice, zbraně.

Během práce na časopisu jsme se seznámili s autorskými právy, naučili jsme se, jak popsat v naší práci cizí obrázek. 

 

 

 

do 20. 3.

ČJ - dokončili jsme procvičování přídavných jmen a jejich pravopisu, začali jsme časovat slovesa, seznámili jsme se s jednoduchým a složeným slovesným tvarem, s pravopisem v čase přítomném, minulém a budoucím, začali jsme číst novou knihu - Osada Havranů, psali jsme vyprávění

M - procvičovali jsme početní operace s přirozenými čísly, zopakovali vše, co už umíme o zlomcích a počítání s nimi, seznámili jsme se se sčítáním desetinných čísel, která už umíme řadit podle velikosti a zapsat je na číselnou osu, opakovali jsme znalosti z geometrie - trojúhelník, čtverec a obdélník

ČaJS - přírodověda - zapsali jsme si smyslovou soustavu a zopakovali si jednotlivé smysly, jejich orgány a vysvětlili si, jak fungují

vlastivěda - rozdělili jsme se do dvojic na nový projekt - stát v Evropě, který mne nějak oslovil s výjimkou našich sousedů - budou tvořit a vyhledávat ve škole, zopakovali jsme si znalosti o Rakousku - bude prověrka 27. 3.

dějiny - probrali jsme počátky národního obrození, vysvětlili si pojem vlastenectví

 

 

 

do 9. 3.

ČJ - dokončili jsme práci s přídavnými jmény a začali jsme opakovat vše, co již víme o slovesech (mluvnické kategorie, pravopis), četli jsme a psali o čem jsme četli, dokončili jsme popis osoby

Připomínám čtenářský deník, ať vás v půlce dubna nepřekvapí!

M - procvičovali jsme všechny matematické operace, které už s čísly umíme včetně počítání se zlomky, seznámili jsme se se zápornými čísly a začali se orientovat na číselné ose i do -, zopakovali jsme si vše, co už víme o kružnici

ČaJS - přírodověda - smyslová soustava, zapsali jsme rozmnožovací soustavu a naposledy připomínám prověrku na 12. 3.

vlastivěda - proběhla prezentace skupinových prací - Rakousko

nejstarší dějiny - proběhla prezentace samostatného projektu - "Čeští vynálezci"

 

 

 

 

do 2. 3. 

ČJ - procvičovali jsme skloňování slovních spojení (přídavné jméno přivlastňovací a podstatné jméno) ve všech rodech, četli jsme a psali vyprávění

- procvičovali jsme výpočet zlomkové části z celku (např.  jednu třetinu ze 42), rýsovali jsme irovnoběžky a kolmice, řešili slovní úlohy

ČaJS - přírodověda - dokončili jsme rozmnožovací soustavu - 12. 3. bude prověrka

vlastivěda - děti pracovaly na svých projektech - Rakousko - 7. 3. bude jejich prezentace

nejstarší dějiny - stavba Národního divadla, významné osobnosti národního obrození, život ve městě, móda konce 18. století, W. A. Mozart - 8. 3. budou děti odevzdávat projekt - čeští vynálezci

 

 

 

do 26. 2.

ČJ - procvičovali jsme přídavná jména měkká a přivlastňovací, určovali pády a vzory podstatných jmen, opakovali předpony a koncovky přídavných jmen, četli a popisovali osobu a pracovní postup, přednášeli básně

M - procvičovali jsme čtení z grafu, počítali jsme příklady na procvičení sčítání, odečítání, násobení a dělení, řešili jsme slovní úlohy, potrápili se logickými úlohami, opakovali výpočet zlomkové části, rýsovali trojúhelník a čtverec

 

ČaJS - přírodověda - dokončili jsme rozmnožovací soustavu člověka - bude prověrka (12. 3.)

vlastivěda - dokončili jsme Německo a začali pracovat na projektu Rakousko

dějiny - dokončili jsme povídání o prvních továrnách, vynálezu parního stroje a o životě na vesnici a ve městě koncem 18. a začátkem 19. století - domácí úkol - projekt - Čeští vynálezci - jméno, vynález, k čemu sloužil (slouží po vylepšení dosud) - do 8. 3.

do 9. 2.

ČJ - dokončili jsme přídavná jména tvrdá - pravopis dle vzoru - po prázdninách bude malá písemná práce, popisovali jsme osobu a pracovní postup, četli jsme a přednášeli báseň dle vlastní volby (v týdnu od 19. 2. proběhne třídní soutěž v recitaci)

M - naučili jsme se číst z grafu, vytvořit tabulku pro graf a vytvořit samotný graf, procvičili jsme porovnávání desetinných čísel, převádění desetinných čísel na zlomky a zpět, zopakovali si výpočet obvodu a obsahu obdélníku

ČaJS - přírodověda - nervová a rozmnožovací soustava - bude prověrka trávicí a vylučovací soustava

vlastivěda - prezentace skupinové práce - Německo - bude prověrka

dějiny - manufaktury a parní stroj

 

 

 

 

 

 

od 15. 1. do 19. 1.

ČJ - procvičovali jsme pravopis a určování základní skladebné dvojice - podmět a přísudek, poznávali jsme větu jednoduchou a souvětí, četli jsme a hodnotili popis osoby

M - procvičovali jsme čtení, psaní a porovnávání desetinných čísel, umíme je zapsat zlomkem, procvičovali jsme početní úkony - sčítání, odečítání, násobení, znovu jsme se vrátili k dělení dvojciferným číslem, zopakovali jsme názvy rovinných obrazců

ČaJS - přírodověda - pokračovali jsme v povídání o lidském těle - soustava vylučovací

vlastivěda - napsali jsme si prověrku a znovu jsme si zopakovali Polsko a Slovensko (prověrku jsme opakovali)

nejstarší dějiny - osvícenství Josefa II. - ve čtvrtek bude prověrka (viz minulý týden)

 

 

od 8. 1. do 12. 1. 

ČJ - procvičovali jsme probrané učivo a psali písemnou práci z mluvnice, nacvičovali jsme popis osoby, četli jsme další kapitolu z knihy "Ať žijí duchové"

M - psali jsme pololetní písemnou práci a na ni se připravovali - veškeré učivo prvního pololetí

ČaJS - přírodověda - probrali a zapsali jsme si trávicí soustavu, děti mají dobrovolný domácí úkol - zdravá výživa - samostatný projekt, ve středu budeme psát prověrku - oběhová a dýchací soustava

- vlastivěda - opakovali jsme probrané učivo - v úterý bude prověrka - Polsko a Slovensko

-dějiny - osvícenství Josefa II, život ve městě a na vesnici - společenské vrstvy - bude prověrka - Marie Terezie - život v Čechách

 

 

od prosince do 5. 1.

ČJ -zopakovali jsme veškeré probrané učivo - příprava na písemnou práci, kterou budeme psát příští týden

M - procvičili jsme sčítání, odečítání, násobení, dělení přirozených čísel v oboru do milionu, porovnávání, sčítání, odečítání zlomků, názvy a výpočty obvodů geometrických tvarů - písemná práce bude příští týden

ČaJS - přírodověda - probrali jsme dýchací a trávicí soustavu

vlastivěda - ochranu člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovu, zopakovali si barvy a orientaci na mapě ČR, sousední státy - Německo, Polsko a Slovensko 

dějiny - osvícenství - život ve městech a na vesnicích, školství

 

 

 

 

28. 11. do 8. 12.

ČJ - zopakovali jsme pravidla pro psaní bě/ bje, pě, vě/vje, a vysvětlili si pravidla pro mě/mně, procvičili jsme psaní předpon s, z a vz, popisovali jsme předmět a četli jsme

M - procvičovali jsme dělení dvouciferným dělitelem, zkoušku výsledku a zopakovali jsme si rozdíly mezi geometrickým tělesem a geometrickým tvarem

ČaJS - přírodověda - lidské tělo - dýchací soustava - bude prověrka z kostry člověka a svalstva

vlastivěda - Slovensko - domácí úkol - 5 zajímavostí (historie, příroda, současnost, památky...)

nejstarší dějiny - využili jsme dnešní den (7. 12.) k připomenutí výročí vstupu USA do II. světové války, vysvětlili jsme si některé události související s touto událostí. Ve čtvrtek bude prověrka - doba pobělohorská, třicetiletá válka, útlak českého obyvatelstva - protestantství, J. A. Komenský, baroko jako umělecký sloh

 

 

 

 

 

Pro marody od 15. 11. do 27. 11.

ČJ - opakovali jsme shodu podmětu a přísudku, vysvětlili si pravidla pro psaní předpon s, z, vz a procvičovali jsme pravopis, psali jsme příběh z daných vět a četli jsme si další kapitoly z knihy "Ať žijí duchové"

M - znovu jsme si zopakovali násobení, procvičili dělení jednociferným dělitelem a začali jsme dělit dvouciferným dělitelem. Naučili jsme se vypočítat zkoušku u dělení dvouciferným dělitelem a zopakovali si znalosti z geometrie

ČaJS - zúčastnili jsme se Krimifestu - osobní bezpečí a historie Policie v ČR, zúčastnili jsme se výuky na dopravním hřišti v Sokolově v DDM a někteří získali průkaz cyklisty, 

přírodověda - lidské tělo - kostra a svaly

nejstarší dějiny - život a kultura v období baroka

 

 

Pro marody od 5. 11. do 14. 11.

ČJ - připomněli jsme si rody a vzory podstatných jmen, pravopis u sloves v přítomném čase a znovu si vysvětlili shodu podmětu a přísudku. Po celou dobu jsme procvičovali správný pravopis. Od středy 15. 11. budeme pracovat na známky. Dále jsme se věnovali slohu a čtení.

M - procvičovali jsme počítání se zlomky, řadili jsme zlomky podle velikosti a znovu jsme si procvičili písemné násobení. Dnes jsme začali dělit dvouciferným dělitelem a budeme si postup vysvětlovat do konce tohoto týdne. V geometrii se budeme věnovat rovnoběžníkům.

ČaJS - přírodověda - začala skupinová práce - jednotlivé soustavy člověka

vlastivěda - začali jsme si povídat o našich sousedních státech, dnes Polská republika, bude prověrka z ČR - pohoří, řeky, nížiny, krajská města, zajímavosti - přiřadit ke krajům

dějiny - doba pobělohorská, třicetiletá válka, J. A. Komenský - učitel národů

 

 

Pro marody od 23. 10 do 3. 11.

ČJ - dokončili jsme kapitolu tvoření přídavných jmen příponami, procvičili jsme různé pravopisné jevy, opět opakujeme určování slovních druhů a budeme se mu věnovat v následujícím týdnu, četli jsme a vyprávěli

M - připomněli jsme si postup při porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem a naučili se porovnávat zlomky se stejným čitatelem a různým jmenovatelem, zopakovali jsme postupy při rýsování přímek, úseček, kružnic a trojúhelníků, připomněli jsme si, jak poznáme kdy je možné trojúhelník sestrojit a kdy ne, máme domácí úkol - dokončit práci z geometrie, kterou někteří nestačili v hodině dodělat. Bude prověrka z geometrie - viz opakování z minulé hodiny str. 87/6, 7, str. 88/15, 17 a str. 89/19, 20

ČaJS - přírodověda - napsali jsme prověrku, začali jsme si povídat o člověku - kostra

vlastivěda - napsali jsme prověrku, domácí úkol - připravit si zajímavé povídání o jednom z následujích krajů (Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský a kraj Vysočina) cca na 1,5 minuty 

dějiny - zopakovali jsme si bitvu na Bílé hoře, povídali jsme si o době pobělohorské, domácí úkol - známé dílo J. A. Komenského - názvy nejznámějších děl do sešitu

 

 

 

 

 

Pro marody od 16. 10 do 20. 10

ČJ - pokračovali jsme se stavbou slova, procvičovali jsme především změnu hlásek v kořeni slova (vítr - větřík) a souhláskové skupiny na styku předpony a přípony (oddíl, nejjasnější, kamenný, účinný), četli jsme knihu, vymýšleli a psali pohádku

M - procvičovali jsme předchozí učivo a slovní úlohy, napsali jsme si prověrku - kdo chyběl, napíše si ji po návratu (jedná se o opakování učiva 4. ročníku), hodně času jsme věnovali "diktovaným" příkladům (jaký je součet čísla padesát a jeho dvounásobku)

ČaJS - přírodověda - paliva, člověk a energie - po prázdninách si napíšeme kontrolní práci (podmínky k životu, rudné a nerudní suroviny, paliva a člověk a energie)

vlastivěda - žáci prezentovali svoji práci na téma Středočeský kraj a začali jsme se seznamovat s učivem Sluneční soustava - po prázdninách si napíšeme kontrolní práci - Kraj ve kterém žijeme

dějiny - život v době Rudolfa II. (opakování ze 4. ročníku) 

 

 

 

 

Pro marody od 8. 10. do 15. 10

ČJ

Procvičovali jsme stavbu slova, napsali jsme prověrku, četli jsme a napsali krátký příběh k speciálnímu obrázku (kreslili jsme se zavřenýma očima)

M

procvičovali jsme násobení a hlavně dělení víceciferných čísel násobky deseti, příklady se závorkami a jednoduché konstrukční úlohy

bude prověrka

ČaJs

přírodověda - nerudní a rudné suroviny

vlastivěda - náš kraj a středočeský kraj - děti si mají připravit krátké povídání 

dějiny - napsali jsme prověrku a tím dokončili souhrnné opakování a dále jsme se věnovali bitvě na Bílé hoře a popravě 27 českých pánů

 

 

Pro marody od 22. 9. do 6.10.

ČJ - Procvičili jsme: vyjmenovaná slova a slova jim příbuzná, koncovky podstatných jmen, stavbu slova - předpona, kořen slova a příponová část. Připomněli jsme si jak určujeme podmět a přísudek, určovali slovní druhy, pracovali jsme s větou holou a rozvíjeli jsme ji. Vyprávěli jsme a četli jsme si. Hodně času jsme věnovali stavbě slova!

V úterý bude testík na známku!

M - procvičovali jsme sčítání a odčítání víceciferných čísel, pamětné násobění víceciferných čísel (násobků 10, 100) připomněli jsme si dělení se zbytkem. Nejvíce času jsme věnovali procvičování počítání příkladů se závorkami a s využitím předností v matematice (násobení má přednost před sčítáním a odečítáním). Připomněli jsme si názvy jednotlivých početních úkonů a podle nich jsme sestavovali příklady. V geometrii jsme rýsovali rovnoběžky, kolmice, body, které náleží a nenáleží přímce.

ČaJS - vlastivěda - poznávali jsme svůj kraj, jeho zajímavosti, pověsti o nich, přírodní a kulturní památky

přírodověda - hovořili jsme o přírodě neživé, nerudných surovinách

dějiny - v rámci opakování učiva děti prezentovaly své projekty o jednotlivých časových obdobích od doby kamenné po Rudolfa II. Ve čtvrtek bude prověrka! Témata na přípravu - Věstonická Venuše, první zemědělci, první Slované (obydlí, dovednosti, pověsti), Cyril a Metoděj, svatý Václav a jeho příběh, Přemyslovští králové (oba Přemyslové), Karel IV., Jan Hus a Jan Žižka, Rudolf II. Jen to nejdůležitější nebo nejzajímavější. 

 

Domácí příprava na VT:

 

- naučit části počítače dle obrázku v sešitě

- nalepit 3 materiály do sešitu:

  • obrázek s popiskem
  • funkce částí PC
  • přehled částí a jejich funkcí

 

Pro marody od 18. 9. do 22. 9.

ČJ - opakovali jsme vyjmenovaná slova, pravopis podstatných jmen podle vzorů, četli Odyseovy cesty, psali sloh - vyprávění

Někteří se nenaučili báseň, budu zkoušet znovu v pondělí.

M - opakovali jsme písemné násobení jednociferným a dvouciferným činitelem, zopakovali jsme si rozdíl mezi geometrickým tvarem a tělesem, procvičili zápis slovní úlohy

ČaJS

přírodověda - rozdělení přírody na živou a neživou

vlastivěda - hlavní město - Praha

dějiny - opakování - starověk - odívání, zbraně, vzdělávání 

 

 

 

 

od 11. 9. do 15. 9.

ČJ - opakovali jsme stavbu slova - kořen, předpona, přípona, koncovka, pravopis u, ú, ů, psaní velkých písmen, synonyma, slova mnohoznačná, napsali jsme osnovu k vyprávění - Co mne zaujalo v minulém školním roce, čteme Odyseovy cesty, z minulého týdne - naučit se báseňz učebnice Český jazyk - Září

M - procvičovali jsme sčítání a odečítání do milionu, porovnávali jsme čísla podle velikosti, procvičili jsme řády čísel a umíme přečíst a zapsat číslo rozvinutým zápisem, opakovali jsme postup při rýsování trojúhelníku

ČaJS - ve všech předmětech jsme opakovali učivo z minulého ročníku formou soutěží

 

Domácí příprava na VT:

 

- naučit části počítače dle obrázku v sešitě

- nalepit 3 materiály do sešitu:

  • obrázek s popiskem
  • funkce částí PC
  • přehled částí a jejich funkcí
  •