Domácí příprava pro nemocné žáky/ info pro rodiče

 

Dobrý den,

na tomto místě najdete potřebné informace o dění ve třídě / ve škole, o připravovaných akcích, o postupu v učivu během nepřítomnosti vašeho žáčka, apod.

 

Konzultační den 4.12. pro IV.A není, pokud bude někdo potřebovat konzultovat, domluvíme si jiný termín. 

Děkuji Markéta Procházková

5.12. ve středu - není doučování

6.12. ve čtvrtek - není doučování

Na co se mám podívat :


PČ - látka, nit, knoflík a jehla 

 

ZÁŘÍ

1.a 2. týden  

5.9.-14.9. 2018

Český jazyk  - Opakování učiva z nižších ročníků  ( učebnice str.4 - 8)

Matematika - Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání 

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Příroda živá a neživá (učebnice str.6-7)

Místo kde žijeme - Práce s mapou (učebnice str.17-19)

Lidé a čas - České země v Pravěku (učebnice str.5-7)

3.týden

17.9. -21.9.2018

Český jazyk  - Nauka o slově - Význam slova a jeho hlásková podoba (učebnice str.9) Slova jednoznačná a mnohoznačná (učebnice str.10)

Matematika - Opakování, procvičování- O několi více/méně, několikrát více/ méně, vlastnosti násobení

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Houby (učebnice str.8)

Místo kde žijeme - Práce s mapou (učebnice str.17-19)

Lidé a čas - Keltové na našem území (učebnice str.8)

4.týden

24.9. - 27.9.2018

Český jazyk  - Nauka o slově - Slova protikladná a souznačná (učebnice str.11) 

Slova nadřazená, podřazená, souřadná (učebnice str.12 )                      

Matematika - Opakování základních vztahů:  Součtové trojúhelníky, Násobilkové obdélníky, Parkety, Zaokrouhlování 

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Ukliďme si město

Místo kde žijeme - Povrch ČR (učebnice str.23-24)

                                Práce s mapou 

Lidé a čas - Příchod Slovanů (učebnice str.9)

 

ŘÍJEN

5.týden

1.10 -5.10.2018

Český jazyk  - Slova spisovná a nespisovná(učebnice str.13)

Slova citově zabarvená(učebnice str.14)

Slohové cvičení - pracovní postup

Matematika - Dělení se zbytkem, Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky

Člověk a jeho svět :

Místo kde žijeme - Vysvětlivky značek (učebnice str.19)

                                   Práce s mapou

Lidé a čas - Sámův kmenový svaz(učebnice str.10)

6.týden

8.10.-12.10. 2018

Český jazyk  - Stavba slova (kořen, předpona, přípona- učebnice str.17)

Předložky a předpony(učebnice str.18)

Matematika - Dělení se zbytkem, Krychlové stavby, Součtové trojúhelníky

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody -  Jehličnaté a listnaté stromy(učebnice str.22-24)

Místo kde žijeme - Členění české republiky(učebnice str.5)

                                Práce s mapou 

Lidé a čas -Velkomoravká říse (učebnice str.13)

7.týden

15.10.-19.10.2018

Český jazyk  - Předložky a předpony (od, nad, pod, před,  od - nad- pod- před- )-učebnice str. 19

Předložka a předpony ( bez, bez-, roz-, vz-)-učebnice str. 20

Předložky a předpony ( v, ve, ob-, o-, v-) 

Psaní skupin bě/bje. vě/vje, pě - učebnice str.21

 

Matematika - Písemné dělení jednociferným dělitelem, Děda Lesoň, Pavučiny, Hadi

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Ptáci a savci žijící v lese

                                     Plazi, obojžívelníci, hmyz žijící v lese

 Místo kde žijeme - Regiony ČR

Dopravní výchova

8.týden

22.10.-26.10.2018

Český jazyk  - 

Psaní skupin bě/bje. vě/vje, pě - učebnice str.21

Matematika - Písemné dělení jednociferným dělitelem, Násobení a dělení - indické násobení, obdélníky

Člověk a jeho svět :

 Lidé a čas - Obrazy z českých dějin

Rozmanitost přírody - Lidské obydlí  - rostliny 

 Místo kde žijeme - Regiony ČR

9.týden

29.10.-2.11.2018

Český jazyk  - 

Zdvojené souhlásky, Stavba slova opakování

Pohádka - teorie

Matematika - Písemné násobení a dělení, Děda Lesoň, Pavučiny a Hadi

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Rozmanitost přírody - lidské obydlí

10.týden

5.11.-9.11.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova

Porozumění textu - přihláška

Matematika -  Zápis čísla v desítkové soustavě do 10 000,  Porovnávání čísel do 10 000

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas - Na úsvitu českých dějin

Rozmanitost přírody - Lidské obydlí - živočichové

 Místo kde žijeme - práce s mapou

11.týden

12.11.-16.11.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Pohádky - rozlišuje literární žánry

Matematika -  Jednotky délky

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas -Za vlády přemyslovců

Rozmanitost přírody - 

 Místo kde žijeme - Vodstvo, části řeky