Domácí příprava pro nemocné žáky/ info pro rodiče

 

Dobrý den,

na tomto místě najdete potřebné informace o dění ve třídě / ve škole, o připravovaných akcích, o postupu v učivu během nepřítomnosti vašeho žáčka, apod.

 

 18.6. Školní výlet - Enviromentální cetrum Krsy

 sraz ve třídě: 7,30 hod

 odjezd autobusem :8,00 hod parkoviště

 vybavení: svačinu a pití, vhodné oblečení a přezůvky, malé kapesné cca 100,- Kč

 návrat : kolem 15.00 - 15.30 hod

 Doporučuji odhlásit oběd ve školní jídelně.

 Pokud dítěti bude už ráno špatně prosím neposílejte ho, vrátím peníze.  Jen mi napište, že nedorází. Děkuji 

21.6. Sportovní den

 

PČ - pracovní rukavice
 

 

 

ZÁŘÍ

1.a 2. týden  

5.9.-14.9. 2018

Český jazyk  - Opakování učiva z nižších ročníků  ( učebnice str.4 - 8)

Matematika - Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání 

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Příroda živá a neživá (učebnice str.6-7)

Místo kde žijeme - Práce s mapou (učebnice str.17-19)

Lidé a čas - České země v Pravěku (učebnice str.5-7)

3.týden

17.9. -21.9.2018

Český jazyk  - Nauka o slově - Význam slova a jeho hlásková podoba (učebnice str.9) Slova jednoznačná a mnohoznačná (učebnice str.10)

Matematika - Opakování, procvičování- O několi více/méně, několikrát více/ méně, vlastnosti násobení

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Houby (učebnice str.8)

Místo kde žijeme - Práce s mapou (učebnice str.17-19)

Lidé a čas - Keltové na našem území (učebnice str.8)

4.týden

24.9. - 27.9.2018

Český jazyk  - Nauka o slově - Slova protikladná a souznačná (učebnice str.11) 

Slova nadřazená, podřazená, souřadná (učebnice str.12 )                      

Matematika - Opakování základních vztahů:  Součtové trojúhelníky, Násobilkové obdélníky, Parkety, Zaokrouhlování 

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Ukliďme si město

Místo kde žijeme - Povrch ČR (učebnice str.23-24)

                                Práce s mapou 

Lidé a čas - Příchod Slovanů (učebnice str.9)

 

ŘÍJEN

5.týden

1.10 -5.10.2018

Český jazyk  - Slova spisovná a nespisovná(učebnice str.13)

Slova citově zabarvená(učebnice str.14)

Slohové cvičení - pracovní postup

Matematika - Dělení se zbytkem, Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky

Člověk a jeho svět :

Místo kde žijeme - Vysvětlivky značek (učebnice str.19)

                                   Práce s mapou

Lidé a čas - Sámův kmenový svaz(učebnice str.10)

6.týden

8.10.-12.10. 2018

Český jazyk  - Stavba slova (kořen, předpona, přípona- učebnice str.17)

Předložky a předpony(učebnice str.18)

Matematika - Dělení se zbytkem, Krychlové stavby, Součtové trojúhelníky

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody -  Jehličnaté a listnaté stromy(učebnice str.22-24)

Místo kde žijeme - Členění české republiky(učebnice str.5)

                                Práce s mapou 

Lidé a čas -Velkomoravká říse (učebnice str.13)

7.týden

15.10.-19.10.2018

Český jazyk  - Předložky a předpony (od, nad, pod, před,  od - nad- pod- před- )-učebnice str. 19

Předložka a předpony ( bez, bez-, roz-, vz-)-učebnice str. 20

Předložky a předpony ( v, ve, ob-, o-, v-) 

Psaní skupin bě/bje. vě/vje, pě - učebnice str.21

 

Matematika - Písemné dělení jednociferným dělitelem, Děda Lesoň, Pavučiny, Hadi

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Ptáci a savci žijící v lese

                                     Plazi, obojžívelníci, hmyz žijící v lese

 Místo kde žijeme - Regiony ČR

Dopravní výchova

8.týden

22.10.-26.10.2018

Český jazyk  - 

Psaní skupin bě/bje. vě/vje, pě - učebnice str.21

Matematika - Písemné dělení jednociferným dělitelem, Násobení a dělení - indické násobení, obdélníky

Člověk a jeho svět :

 Lidé a čas - Obrazy z českých dějin

Rozmanitost přírody - Lidské obydlí  - rostliny 

 Místo kde žijeme - Regiony ČR

9.týden

29.10.-2.11.2018

Český jazyk  - 

Zdvojené souhlásky, Stavba slova opakování

Pohádka - teorie

Matematika - Písemné násobení a dělení, Děda Lesoň, Pavučiny a Hadi

Člověk a jeho svět :

Rozmanitost přírody - Rozmanitost přírody - lidské obydlí

10.týden

5.11.-9.11.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova

Porozumění textu - přihláška

Matematika -  Zápis čísla v desítkové soustavě do 10 000,  Porovnávání čísel do 10 000

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas - Na úsvitu českých dějin

Rozmanitost přírody - Lidské obydlí - živočichové

 Místo kde žijeme - práce s mapou

11.týden

12.11.-16.11.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova po L

Pohádky - rozlišuje literární žánry

Matematika -  Jednotky délky

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas -Za vlády přemyslovců

Rozmanitost přírody - 

 Místo kde žijeme - Vodstvo, části řeky

12.týden

19.11.-23.11.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po M

Pohádky - určí v přečteném textu hlavní postavy

Matematika -  Čísla větší než 10 000, Písemné násobení a dělění, Násob. obdélníky a pavučiny

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas -Přemyslovci

Rozmanitost přírody - Přírodní společenstva v zimě

 Místo kde žijeme - Řeky a práce s mapou

13.týden

26.11.-30.11.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaná slova po B, L, M

Vánoční přání

Matematika -  Využití osvojených matematických operací v daném oboru - letopočty 

Slovní úlohy

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas -Lucemburkové

Rozmanitost přírody - Látky a jejich vlastnosti

 Místo kde žijeme - Vodstvo

14.týden

3.12.-7.12.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po P

Čte s porozuměním krátké texty 

Vánoce

Matematika -  Čísla větší než 10 000, Písemné dělení jednociferným dělitem

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas -Karel IV.  císař a  král

Rozmanitost přírody - Měření a vlastnosti látek

15.týden

10.12-14.12.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po S

Vyjadřuje svoje dojmy z četby

Matematika -  Pamětné násobení a dělení, Rovnice

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas -Karel IV.

Rozmanitost přírody - Přírodní společenstva v zimě

 Místo kde žijeme -práce s mapou

16.týden

17.12.-21.12.2018

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po V

Vyjadřuje svoje dojmy z četby

Vánoce

Matematika - 

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas -

Místo kde žijeme -

19. týden.

7.1.-11.1. 2019

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova po P,S,V

Vyjmenovaná slova po Z

Telefonický rozhovor

Matematika -  Pamětné násobení a dělení, Násobení deseti a stem, aplikační úlohy, Krychlové stavby

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas - Součastnost a minulost v našem životě

 Místo kde žijeme - světové strany

Dobravní výchova

20.týden

14.1.-18.1.2019

Český jazyk  - 

Vyjmenovaná slova opakování

Slovní druhy

Čte s porozuměnímm krátké texty

Matematika -  Početní výkony s přirozenými čísly - násobení a dělení.Krychlové stavby

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas - Život ve sředověku

Rozmanitost přírody - Živočichové v zimě

 Místo kde žijeme - Opakování práce s mapou

21.týden

21.1.-25.1.2019

Český jazyk  - 

Slovní druhy 

Charakteristika postavy

Matematika -  Aplikační využití, řešení a tvorba úloh, Pravý úhel, Parkety

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas - Život ve sředověku

Rozmanitost přírody - Vlastnosti živočichů a jejich dělení

 Místo kde žijeme - Orientace v krajině

22.týden

25.1. - 1.2.2019

Český jazyk  - 

Slovní druhy 

Podstatná jména 

Čte s porozuměním krátké texty

Matematika -  Jednotky času, Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník. Pavučiny, Hadi, Slovní úlohy

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas - opakování středověk

Rozmanitost přírody - Vlastnosti živočichů

 Místo kde žijeme - Nerostné bohatství 

23.týden

4.2.- 8.2. 2019

Český jazyk  - 

Podstatná jména rod a číslo

Pád podstatných jmen

Charakteristika postavy

Matematika -  Jednotky času, Kružnice a kruh, Násobení dvojciferným činitelem

Člověk a jeho svět :

Lidé a čas - Jan Hus a jeho doba

Rozmanitost přírody - 

 Místo kde žijeme - Průmysl

24.týden

11.2.-15.2. 2019

Český jazyk  - 

Skloňování podstatných jmen 

Vyjadřuje svoje dojmy z četby

Báseň

Matematika -  Jednotky času, Kružnice a kruh, Násobení dvojciferným činitelem

Lidé a čas - Husité 

Rozmanitost přírody - Horniny

 Místo kde žijeme - Půda a zemědělství v ČR

 

25.týden

11.2.-15.2. 2019

Český jazyk  - 

Skloňování podstatných jmen rodu středního -město, moře, kuře

Vyjadřuje svoje dojmy z četby

Matematika -  Početní výkony s přirozenými čísly, Vzájemné polohy dvou kružnic

Lidé a čas - Husité války

Rozmanitost přírody - 

 Místo kde žijeme -Zemědělství v ČR

26.týden

11.2.-15.2. 2019

Český jazyk  - 

Skloňování podstatných jmen rodu středního -město, moře, kuře

Vyjadřuje svoje dojmy z četby

Matematika -  Početní výkony s přirozenými čísly, Vzájemné polohy dvou kružnic

Lidé a čas - Husité války

Rozmanitost přírody - 

 Místo kde žijeme -Zemědělství v ČR

 

27.týden

4.3.-8.3.2019

Český jazyk  - 

Skloňování podstatných jmen rodu ženského

Matematika -  Zlomky - nározné zavedení, Střed úsečky - osa úsečka, Matematika

Lidé a čas - Husité války

Rozmanitost přírody - 

 Místo kde žijeme -CHKO, NP

29.týden

18.3.-22.3.2019

Český jazyk  - 

Podstatná jména - procvičování vzor žena, růže, píseň, kost

Vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy

Matematika -  Písemné dělení, užití ve slovních úlohách

Indické násobení

Lidé a čas - Po husitských válkách

Rozmanitost přírody - 

 Místo kde žijeme -Práce s mapou

30.týden

25.3.-29.3.2019

Český jazyk  - 

Skloňování podstatných jmen podle rodu mužského

Den čtení - práce s knihou

Matematika -  Zlomky, Řešíme slovní úlohy, Trojúhelník

 Místo kde žijeme -Práce s mapou

Dopravní výchova - teorie a praktický výcvik na kole a na dopravním hřišti 

 

31.týden

1.4.-5.4.2019

Český jazyk  - 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor pán, hrad, muž, stroj

Čtení s porozuměním

Matematika -  Zlomky - opakování, Geometrické útvary, Součtové trojúhelníky, zvířátka

Lidé a čas - Jagellonci na českém trůně

Rozmanitost přírody - Na jaře 

 Místo kde žijeme -Práce s mapou

 

32.týden

8.4.-12.4.2019

Český jazyk  - 

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzor předseda a soudce

Velikonoce - báseň

Matematika -  Procvičování probraného učiva, Písemné násobení a dělení, Rýsování čtverce a obdélníku,Součtové trojúhelníky a zvířátka

Lidé a čas - Konec husitví opakování 

Rozmanitost přírody - Velikonoční zvyky a tradice - Jaro

 Místo kde žijeme -Cestujeme po ČR

33.týden

15.4.-19.4.2019

Český jazyk  - 

Podstatná jména - opakování

Matematika -  Jednotky délky, hmotnosti a objemu

 Místo kde žijeme -Cestujeme po ČR - práce s mapou 

Rozmanitost přírody - Velikonoční zvyky a tradice - Jaro

Projekt - foukej jako vítr

34.týden

22.4.-26.4.2019

Český jazyk  - 

Podstatná jména - opakování, Reprodukce text

Matematika -  Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky. Písemné násobení a dělení.

 Místo kde žijeme -města a řeky, hory - práce s mapou

Tematický den k prevenci rizikových projevů chování

35.týden

29.4.-3.5.2019

Český jazyk  - 

Podstatná jména - opakování, Čte přiměřené náročné texty - reprodukuje obsah sdělení

Matematika -  Písemné násobení a dělení. Upevňování a procvičování, Matematické pojmy

 Rozmanitost přírody - Ekostystém louka

36.týden

6.5.-10.5.2019

Český jazyk  - 

Podstatná jména - opakování, slovesa, čtení s porozuměním

Matematika -  Krychle, slovní úlohy

Lidé a čas - První Habsburkové na českém trůně

 Rozmanitost přírody - Ekostystém louka

37.týden

13.5.-17.5.2019

Český jazyk  - 

Slovesa - tvar určitý a neurčitý 

Malý princ -empatie

Matematika -  Početní výkony v oboru přirozených čísel, čteme údaje z diagramu

Krokování, indické násobení, Součtové. trojúhelníky

 Rozmanitost přírody - Ekostystém louka

38.týden

20.5.-24.5.2019

Český jazyk  - 

Slovesa -zvratná

Časování sloves - čas přítomný

Reprodukce text - vysvědčení

Matematika - 

 Lidé a čas - Císař Rudolf II.

Místo kde žijeme - práce s mapou - opakování

39.týden

27.5.-31.5.2019

Český jazyk  - 

Časování sloves - čas budoucí a čas minulý

Vyjadřuje dojmy z četby

Matematika - Písemné násobení a dělení, parkety, pavučiny, matematické hry

 Lidé a čas - Karel IV.

Místo kde žijeme - ČR  - Demokratický stát 

Rozmanitost přírody - živočichové

40.týden

3.6..-7.6..2019

Český jazyk  - 

Slovesa -opakování

Dobrodružství - vyjadřuje dojmy z četby

Matematika - Počítáme s přirozenými čísly - opakování učiva

Péče o zdraví - zdravý zravý životní styl

Prevence pro nelátkové závislosti (PC, mobil)

41.týden

10.6.-14.6.2019

Český jazyk  - 

Věta jednoduchá a souvětí

Podmět a přísudek

Shoda přísudku s podmětem

Matematika - Písemné násobení a dělení, pavučiny

 Lidé a čas -Osobnosti českých dějin

Místo kde žijeme - ČR  - Plzeňský kraj