Začátek školního roku je za námi a nás čeká spousta práce.smiley

Dlouhodobý domácí úkol - PŘEČÍST 2 KNIHY ZA POLOLETÍ a zapsat si je do čtenářského deníku.

Knihu mohou mít děti i ve škole a ve volných chvílích si číst, ale většina práce je plánována jako domácí úkol. laugh 

 

enlightened Celotýdenní úkol - procvičuji to, co mi ve škole dělalo potíže!!! enlightened

 

POZOR, POZOR, POZOR! JE KONEC POLOLETÍ A TÍM TAKÉ KONČÍME S PRVNÍM A DRUHÝM ČTENÍM Z ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ - dlouhodobý domácí úkol.

 

 

týden od 7. 1. do 11. 1.

ČJ - naučili jsme se určovat vzor podstatných jmen rodu středního a skloňovat se správnou koncovkou podle vzoru město a moře, četli jsme a pracovali na charakteristice postav naší pohádky.

M - věnovali jsme se především geometrii - procvičili jsme rýsování přímek, úseček dané délky, rovnoběžek, kolmic, správného popisu trojúhelníků, rýsování kružnic a procvičovali jsme počty a napsali pololetní prověrku.

ČaJS - pracovali jsme s mapou - bude prověrka - dané řeky ČR a pohoří; povídali jsme si o životě ve středověku a zopakovali první Přemyslovce, stavební sloh - gotika, odpovídali si na otázky z učebnicě přírodovědy str. 29 - bude prověrka

 

 

Po Vánočních prázdninách nás zase čeká spousta práce. Ve dnech 3. a 4. 1. si zopakujeme učivo z předvánočního času, ale od 7. 1. začínáme s dalším novým učivem. Tak ať se vám všem daří.

 

 

týden 10. 12. - 14. 12.

ČJ - Procvičovali jsme určování slovních druhů a zaměřili jsme se především na podstatná jména a slovesa, napsali jsme popis předmětu a podle popisu jsme kreslili, četli jsme knihu.

M - Procvičili jsme  jednoduché rovnice, naučili se rýsovat přímku daným bodem, kolmici a kružnici, procvičili jsme jednotlivé početní úkony v hádankách a slovních úlohách.

ČaJS - Povídali jsme si o životě ve středověku - rozdíl mezi otroctvím a poddanstvím, kdo byl lenní pán, rytíř... a jak a kde žili. Pracovali jsme s mapou - vyhledávali jsme a určovali světové strany. Poznávali jsme lesní zvířata a naučili se některým novým poznatkům o stavbě jejich těla.

Napsali jsme si prověrku, ale protože nás bylo málo a ne všem se povedla, napíšeme si ji ještě jednou - D

 

 

 

 

týden 3.12. - 7.12.

ČJ - Procvičovali jsme všechny vyjmenovaná slova, opakovali jsme si slovní druhy, učebnice str. 36 - 40. , četli jsme si popis chaloupek z naší pohádky, vymýšleli krátký příběh k obrázku  v učebici str.37. Dále jsme pokračovali v četbě naší společné knihy ''Ať žijí duchové''. 

M - Opakujeme písemné dělení, násobení, rovnice s jednou neznámou a rovnice se zvířátky dědy Lesoně, učebnice str. 24 - 27.

ČaJS - Dějepis - Přemyslovci - napsali jsme si výpisky učebnice str. 21 - 23.

             Zeměpis - Mapy a plány + světové strany

             Přírodověda - Rostliny našich lesů str. 20 - 24. Do sešitu kreslíme obrázek

ze str. 20 - lesní patra

 

 

týden 19. 11. - 23. 11.

ČJ - Procvičovali jsme pravopis uprostřed slova po P,  připravovali popis a charakteristiku postav naší nové pohádky, pracovali na scénáři a pokračovali jsme ve čtení knihy Ať žijí duchové. Znovu jsme se vrátili k opakování práce z minulého týdne. Budeme psát diktát - dle úkolníčku.

M - Dokončili jsme procvičování písemného dělení, nacvičovali jsme rovnice podle zvířátek, procvičovali všechny početní úkony s velkými čísly, rýsovali rovnoběžky a seznámili se sjejich správným zápisem, umíme najít kolmice ve třídě.

ČaJS - Zopakovali jsme si vlastnosti živočichů a jejich rozdělení, známe druhy map a dokážeme vyhledat na mapě ČR krajská města, velké řeky a některá pohoří, seznámili jsme se s prvními Přemyslovci, jejich vládou a životem. Bude prověrka z Př (pokud si odpovíš na následující otázky, budeš jistě úspěšný)

 1. Jak se nazývá děj, při kterém rostliny vytvářejí cukry a tuky a kde probíhá?
 2. Na co rostliny viditelně reagují?
 3. Kdy například se rostliny pohybují?
 4. Kde se vyskytují mechy a co je jejich úkolem?
 5. Které výtrusné rostliny jsou nejčastější byliny rostoucí v jehličnatých lesích?
 6. Jaké jsou funkce kořenů?
 7. Jaké jsou funkce stonku?
 8. Jaké jsou funkce listů?
 9. Jaké jsou funkce květů?
 10. Kde u rostlin dochází k oplození?
 11. Jaké známe typy plodů?
 12. Které rostliny patří mezi užitkové?

 

 

 

 

týden 12. 11. - 16. 11.

ČJ - Procvičovali jsme pravopis i/y uprostřed slova ve slovech stejného nebo podobného znění ale jiného významu (být/bít, mýt/mít, blýská/blízká...), znovu jsme opakovali předpony a slovotvorný základ, psali jsme chodící diktát, četli a psali slohové cvičení.

M - Procvičovali jsme písemné sčítání a odečítání a učili se písemně dělit. Také jsme počítali se zvířátky dědy Lesoně a zopakovali si, co jsou rovnoběžky.

ČaJS - Vytvořili jsme projekt "Živá příroda", dokončili projekt "Cestovní kancelář" a povídali si o Velkomoravské říši a o Cyrilu a Metodějovi.

 

 

 

 

týden 5. 11. - 9. 11.

ČJ - Procvičovali jsme vyjmenovaná slova, slova souřadná a podřazená, slova stejného významu, založili jsme si "Pomocník", pracovali jsme na slohových cvičení a četli jsme. Také někteří četli zápisy ze čtenářského deníku.

M - Znovu jsme se vrátili k zápisu čísel do milionu a jejich řazení podle velikosti, správnému psaní pod sebe, písemnému sčítání a odečítání.

ČaJS - Dokončili jsme katalogy cestovích kanceláří, vysvětlili si jak a podle čeho dělíme a zvířata a povídali jsme si o kupci Sámovi a jeho říši.

 

 

 

týden 31. 10. - 2. 11. 

ČJ - opakovali jsme probrané učivo a začali jsme kapitolu Vyjmenovaná slova; četli jsme a naučili se správně omlouvat

M - procvičovali jsme především dělení se zbytkem, ale naučili jsme se i rýsovat rovnoběžky a procvičili všechny početní úkony

ČaJS - děti začaly zpracovávat své materiály do projektu "Kraje ČR - cestovní kancelář", zopakovali jsme názvy částí rostlin a naučili se rostliny rozdělovat

DÚ - bude prověrka z ČJ, M a Př - podle zápisu v úkolníčku

 

 

 

 

týden 22. - 26. 10.

V tomto týdnu jsme si zopakovali učivo ČJ a M. V ČaJS jsme se věnovali významným občanům ČSR, ČSSR, ČSFR a nyní ČR, její historii, důležitým událostem a připravovali se na oslavu 100 let republiky - "Den otevřených dveří". V příštím týdnu budeme opakovat vyjmenovaná slova!

Chválím všechny děti, které se aktivně do přípravy zapojily.

 

 

 

týden 15. - 19. 10.

ČJ - Procvičili jsme si psaní skupin bje, bě, pě, vje, vě, psaní zdvojených souhlásek, popis pracovní činnosti a čtení s porozuměním. Napsali jsme diktát a děti měly za DÚ jeho opravu.

M - Procvičili jsme písemné a indické násobení (od pondělí budeme počítat na známky) a zopakovali si dělení se zbytkem v oboru malé násobilky, pojmenovávali jsme geometrická tělesa.

ČaJS - Probrali jsme houby a seznámili se se životem a způsobem lovu dravých ptáků. Povídali jsme si o příchodu Slovanů na naše území a připomněli si pověsti, které se k němu vztahují a také jsme si povídali o našem kraji (základní informace o hospodářství, poloze, povrchu). Děti si po prázdninách donesou podklady k vytvoření katalogu cestovní kancelář. Katalog budou vyrábět společně ve skupinách až ve škole!!!

 

 

týden 8. - 12. 10.

ČJ - Procvičili jsme správné psaní předpon a předložek, umíme najít slovotvorný základ a najít předponu vy a správně ji napsat. Napsali jsme vlastní pohádku do budoucího časopisu a procvičovali jsme čtení s porozuměním. (bude diktát)

M - Naučili jsme se pojmenovat jednotlivé řády, správně podle nich zapsat pod sebe čísla, abychom je dokázali sečíst a odečíst, procvičovali jsme malou násobilku a dělení, vypočítali několik slovních úloh a znovu jsme se věnovali příkladům se zvířátky dědy Lesoně.

ČaJS - Založili jsme tři cestovní kanceláře a začali tvořit katalog (DÚ - zajímavosti z mého kraje, které přilákají turisty - příspěvek si každý vytvoří podle svého kraje tak, aby mohl vypracovat jeden list katalogu), povídali jsme si o významných českých vynálezcích, vědcích, podnikatelích..., rozdělili jsme si živou přírodu na bezobratlé a obratlovce a ty na ryby, obojživelníky, plazy... a věnovali jsme se přípravě projektového Dne otevřených dveří - naše téma je oblékání a obutí od vzniku ČR. (Pokud děti mohou přinést dobové oblečení, boty a doplňky, využijeme je k naší prezentaci. Mohou být i krojované panenky)

 

 

 

týden 1. - 5. 10.

ČJ - Začali jsme s kapitolou Stavba slova, umíme najít předponu a procvičujeme určení slovotvorného základu, nezapomněli jsme ani na pravopis. Napsali jsme vlastní pohádku a přečetli a zapsali další dvě kapitoly z naší rozečtené knihy.

M - umíme zapsat a přečíst čísla do milionu, ukázali jsme si jejich řazení podle velikosti, procvičovali jsme malou násobilku - nasobení i dělení; DÚ - naučit se řády - viz úkolníček

ČaJS - dokončili jsme povídání o pravěku, naučili jsme se najít na mapě jednotlivé kraje ČR a jejich krajská města, rozdělili jsme si přírodu na živou a neživou a vše jsme zapsali. Víme kdy vznikla naše republika, známe jména významných Čechů a prvního prezidenta - v pátek 12. 10. bude prověrka

enlightenedCelotýdenní úkol - procvičuji to, s čím mám potíže!!!enlightened

 

 

týden 24. - 27. 9.

ČJ - procvičovali jsme pravopis, zopakovali jsme, co jsou slova jednoznačná a mnohoznačná, nadřazená a podřazená, souznačná a opačného významu, četli jsme a vyprávěli si, co jsme četli

M - procvičovali jsme početní úkony +, -, . do 100 z paměti a písemně do 1000, četli jsme čísla větší než 1000, zopakovali jsme si zvířátka dědy Lesoně

ČaJS - povídali jsme si o pravěku - doba kamenná, bronzová, rozdělili jsme ČR na jednotlivé kraje a začneme si o nich (jednotlivě) povídat, povídali jsme si o osobním bezpečí a zúčastnili se akce "Ukliďme si město". Úkol z minulého týdne zůstává (pokojové rostliny)

enlightenedCelotýdenní úkol - procvičuj to, co ti ve škole dělá potíže !!!enlightened

 

 

týden 17. - 21. 9.

ČJ - opakovali jsme pravopis i, y, s/z, t/d, f/v, ch/h..., slova nadřazená a podřazená, spisovné výrazy / nespisovné, psali jsme pohádku se zadanými slovy a trénovali čtení a zápis z přečteného

M - opakovali jsme orientaci na číselné ose, porovnávali čísla, sčítali a odečítali, procvičovali násobilku a přednosti v matematice, vysvětlili si jaké pomůcky jsou vhodné na geometrii a naučili se narýsovat přímku a úsečku

ČaJS - povídali jsme si o pravěku, o vzniku ČSR a ČR; o členství ČR v EU, umíme vyjmenovat sousední státy, víme, jakou řečí se v nich mluví a jaká jsou tam platidla - DÚ - zjisti, čím platí v Polsku; Rozdělili jsme si přírodu na živou a neživou a zopakovali si vlastnosti rostlin, hub a živočichů - DÚ - napiš názvy 5 pokojových rostlin

AJ - p. uč. Nalevajková - učebnice do str. 7, pracovní sešit do str 7

enlightenedCelotýdenní úkol - procvičuj to, s čím byly ve škole potíže!enlightened

 


týden 10. - 14. 9.

ČJ - opakovali jsme rozdělení hlásek, tvrdé a měkké slabiky, vyjmenovaná slova, vyprávěli jsme a nacvičovali čtení s porozuměním

M - procvičovali jsme sčítání a odečítání do 1000, malou násobilku a orientaci na číselné ose

ČaJS - povídali jsme si o vzniku života na Zemi, o podmínkách života, o sousedních státech ČR a o bezpečném chování na silnici DÚ - co to je ATMOSFÉRA, PAZOUREK

Celotýdenní úkol - procvičuji to, s čím jsem měl/a ve škole potíže!!! enlightened


 

týden 3. - 7. 9.

Během tohoto týdne jsme si rozdali učebnice, připomněli jsme si pravidla bezpečnosti a správného chování, vyplnili ŽK, nadepsali si sešity a začali s opakováním učiva z nižších ročníků.

enlightenedDostali jsme první domácí úkol - VYMYSLIT KONEC NAŠÍ TŘÍDNÍ POHÁDKY - děti nemají nic psát, pouze se zamyslit nad tím, jak by naše pohádka mohla končit.