Info pro rodiče / příprava pro žáky

Milí žáci, vítejte v páté třídě!

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN - UKLIĎME SI MĚSTO

Plán akcí na měsíc červen

7. 6. Žákovský parlament

11. 6. Focení tříd (15 Kč)

12. 6. Divadelní představení ZUŠ (10 Kč)

14. 6. Exkurze - muzeum Sokolov (30 Kč + kapesné 50 Kč)

18. 6. Třídní výlet 

21. 6. Sportovní den

24. - 26. 6. Vyučování končí v 11.35 hod.

27. 6. Poslední zvonění

28. 6. Vysvědčení

 

!!!ŠKOLNÍ AKADEMIE!!!

3. - 5. 6. 2019

(pondělí, úterý, středa)

Pondělí dopoledne:

 • dopoledne probíhá akademie pro 1. stupeň,
 • žáci přijdou do školy nejpozději v 7.55 hod.,
 • žáci si do školy přinesou věci na vystoupení, ŽK, svačinu, pití,
 • vyučování končí v 11.35 hod. (info v ŽK)

​Pondělí odpoledne (veřejnost):

 • odpoledne začíná akademie v 17.00 hod., 
 • žáci budou mít s sebou všechny věci potřebné k vystoupení,
 • sraz v kině v 16.45 hod.

Úterý dopoledne:

 • dopoledne probíhá akademie pro 2. stupeň,
 • žáci budou mít s sebou všechny věci potřebné k vystoupení,
 • žáci odvystoupí a vracejí se zpět do školy,
 • vyučování končí v 11.35 hod. (info v ŽK)

​Úterý odpoledne (veřejnost):

 • odpoledne začíná akademie v 17.00 hod., 
 • žáci budou mít s sebou všechny věci potřebné k vystoupení,
 • sraz v kině v 16.45 hod.

Středa dopoledne:

 • žáci se učí podle rozvrhu

Středa odpoledne (veřejnost):

 • odpoledne začíná akademie v 17.00 hod., 
 • žáci budou mít s sebou všechny věci potřebné k vystoupení,
 • sraz v kině v 16.45 hod.

Nezapomeňme !!!

procvičování: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://rysava.websnadno.cz/

https://www.gramar.in/cs/

https://www.matika.in/cs/

Domácí úkoly si žáci zapisují do úkolníčku.

Každý den číst nahlas alespoň 20 minut.

DUBEN

8. - 12. 4.

ČJ - přídavná jména, trénujeme přepis a pravopis (koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova)

M - Velká čísla +/-/x/:, počítání s výhodou, práce s daty, aritmetický průměr.

1. - 5. 4.

ČJ - přídavná jména, druhy přídavných jmen, vytvoření tabulky do chytráčku. Četba vlastní knihy. Testování Scio - společná oprava. 

M - Práce se závorkou, Velká čísla +/-/x/:

BŘEZEN

29. 3. Den čtení

18. 3. - 22. 3.

ČJ - Podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor. Četba vlastní knihy.

M - Velká čísla - zápis na číselné ose, čtení čísel, rozvinutý zápis v desítkové soustavě, sčítání, odčítání, osová souměrnost.

11. 3. - 15. 3.

ČJ - Podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor. Opakujeme VS a stavbu slova. Četba vlastní knihy, rozvoj fantazie, dokončení příběhu.

M - Velká čísla - zápis na číselné ose, čtení čísel, rozvinutý zápis v desítkové soustavě, osová souměrnost.

4. 3. - 8. 3.

ČJ - Podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor. Opakujeme VS a stavbu slova. Četba vlastní knihy, práce s textem.

M - Desetinná čísla, sčítání, odčítání, řazení (sestupně, vzestupně), osová souměrnost.

ÚNOR

Probrané učivo 25. 2. - 1. 3.

ČJ - slovní druhy, opakujeme stavbu slova (předložky, předpony), četba vlastní knihy, prezentace čtené knihy.

M - Desetinná čísla - čtení, zápis, písemné dělení, násobení, osová souměrnost.

18. 2. - 22. 2. jarní prázdniny

Probrané učivo 11. 2. - 15. 2.

ČJ - slovní druhy, recitační soutěž (12. 2.)

M - desetinná čísla, zlomky, procvičujeme písemné dělení a velká čísla, práce s pracovním listem

M geometrie -

Probrané učivo 4. 2. - 8. 2.

ČJ - vyjmenovaná slova, slova cizího původu a jejich pravopis, práce se slovníkem, četba vlastní knihy

M - desetinná čísla, zlomky, procvičujeme písemné dělení a velká čísla, práce s pracovním listem

M geometrie - kontrukce čtverce, trojúhelníku, obdélníku - pracovní list

LEDEN

Probrané učivo 28. 1. - 1. 2. 2019

1. 2. Pololetní prázdniny

ČJ - opakujeme vyjmenovaná slova

M - desetinná čísla, opakujeme písemné dělení

M geometrie - kontrukce čtverce, trojúhelníku, obdélníku

Probrané učivo 21. - 25. 1. 2019

ČJ - opakujeme vyjmenovaná slova

M - desetinná čísla (sčítání, odčítání)

M geometrie - čtyřúhelníky

Probrané učivo 14. - 18. 1. 2019

ČJ - stavba slova - opakování (str. 43 - 44)

M - vyvození desetinného čísla, převod zlomků na desetinné číslo a naopak, záznam na číselné ose, zápis a čtení desetinného čísla (str. 36 - 39)

Probrané učivo 7. - 11. 1. 2019

ČJ - skupiny hlásek mně/mě, sloh - vkaz

M - opakujeme zlomky (zápis, čtení, porovnávání, sčítání, výpočet z celku, slovní úlohy)

PROSINEC

Probrané učivo 17. - 21. 12 (16. týden)

ČJ - upevňujeme předložky a předpony, práce s pracovním listem, nově se učíme předpony ob-, o-, v-, předložky v, ve, psaní skupin bě / bje, vě / vje, pě, mě / mně

M - sčítání zlomků

Probrané učivo 10. - 15. 12 (15. týden)

ČJ - upěvňujeme předložky, budeme procvičovat předpony a předložky dohromady

ČJ čtení - čteme vlastní knihu, poznáváme rčení a přísloví

M - porovnávání zlomků, převod zlomků na společného jmenovatele, sčítání zlomků

Probrané učivo 3. 12. - 7. 12. (14. týden)

ČJ - upevňujeme předpony, začínáme předložky s, se, z, ze (uč. str.  34 - 37)

M - upevňujeme zlomky, začínáme porovnávat zlomky

LISTOPAD

Probrané učivo 26. 11 - 30. 11. (13. týden)  

ČJ - předpony s-, z-, se-, ze-, vz-, vze-, procvičujeme na pracovních listech

M - opakujeme písemné dělení přes milion, nově se učíme zlomky (jmenovatel, čitatel, zápis zlomku, čtení zlomku)

Probrané učivo 19. 11 - 23. 11. (12. týden)  

ČJ - předpony s-, z-, se-, ze-, vz-, vze-, čtení vlastní knihy

M - písemné dělení, slovní úlohy

Probrané učivo 12. 11. - 16. 11. (11. týden) 

ČJ - zdvojené souhlásky, uč. str. 27 - 28. PS str. 16, přídavná jména odvozená příponou ský

M - písemné dělení dvojciferným číslem

Probrané učivo 5. 11. - 9. 11 (10. týden)

ČJ - souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony, uč. str. 25, 26 + PS str. 15

M - slovní úlohy - kolikrát více, písemné dělení dvojciferným číslem

Probrané učivo 29. 10 - 2. 11. (9. týden)

ČJ - souhláskové skupiny na rozhraní přípony a kořene, uč. str. 22 - 24 + PS str. 14 - 15

M - písemné a indické násobení víceciferným číslem

ŘÍJEN

Probrané učivo 15. - 19. 10 (7. týden)

M - pamětné sčítání a odčítání, počítání s výhodou

M geometrie - rýsování dle zadání (čtverec, kolmice, přímka, úsečka, kosočtverec)

ČJ - slova příbuzná, změny při odvozování slov (uč. str. 15 - 18)

Probrané učivo 8. - 12. 10. (6. týden)

M - písemné odčítání a sčítání, násobení do 1 000 000

ČJ - slovo základové, slova odvozená (uč. str. 17)

Probrané učivo 1. - 5. 10. (5. týden)

M - matematické pojmy (sčítanec, menšenec, dělitel..), práce s pojmy, diktát příkladů

M geometrie - rýsování do čtvercové sítě podle šipkového zápisu, obvody, obsah ve čtvercové síti, práce s geodeskou

ČJ - slova příbuzná (pokračujeme podle učebnice současně s pracovním sešitem), základové slovo, slova odvozená

ZÁŘÍ

Probrané učivo 24. - 27. 9 (4. týden)

M - Krokování, součtové trojúhelníky, slovní úlohy, části z celku (uč. str. 9, 12, 13), slovní úlohy - skupinová práce (uč. str. 13) a společná kontrola 

ČJ - stavba slova (předpona, kořen, připonová část)

Probrané učivo 17. - 21. 9. (3. týden)

M - opakujeme písemné násobení, indické násobení (uč. str. 10, cv. 10, 11), zvířata dědy Lesoně, pavučiny, neposedové (uč. str. 7 - 8, cv. 12, 13, 14), písemné sčítání a odčítání

M geometrie - PL měříme velikosti úseček, převody jednotek

ČJ - opakujeme učivo z nižších ročníků (viz uč. str. 6 - 11), významy slov (slova stejného nebo podobného významu, slova mnohovýznamová), vlastní báseň o létě, předpony a předložky

ČJ čtení - Pohádky z tisíce a jedné noci - Alládín a kouzelná lampa

ČJ sloh - osnova (úvod, stať, závěr), členění textu na odstavce, vyprávění podle obrázkové osnovy

Probrané učivo 10. - 14. 9 (2. týden)

M - opakujeme pamětné (sčítání, odčítání, násobení, dělení), písemné dělení, rozvinutý zápis čísla, rozklad čísla v desitkové soustavě, zaokrouhlování - vše v sešitě

M geometrie - připomněli jsme si základní pojmy (bod, rovina, úsečka, přímka...), rýsování podle zadání (přímka, kolmice, rovnoběžka)

ČJ - nářečí, řeč, jazyk + opakujeme učivo z nižších ročníků - viz učebnice str. 6 - 11.

ČJ sloh - vypravování příběhu (téma prázdniny)

ČJ čtení - literární žánr pohádka (četli jsme Křesadlo H. Ch. Andersen, čteme Pohádky 1 000 a jedné noci F. Hrubín)