Info pro rodiče / příprava pro žáky

Milí žáci, vítejte v páté třídě!

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN - UKLIĎME SI MĚSTO

Nezapomeňme !!!

13. 11. 2018 Třídní schůzky 15. 30 hod.

Domácí úkoly

12. 11.  

M - příklady v sešitě (zítra písemná práce)

14. 11.

ČJ PS str. 17, cv. 2

LISTOPAD

Probrané učivo 12. 11. - 16. 11. (11. týden) 

ČJ - zdvojené souhlásky, uč. str. 27 - 28. PS str. 16, přídavná jména odvozená příponou ský

M - písemné dělení dvojciferným číslem

Probrané učivo 5. 11. - 9. 11 (10. týden)

ČJ - souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony, uč. str. 25, 26 + PS str. 15

M - slovní úlohy - kolikrát více, písemné dělení dvojciferným číslem

Probrané učivo 29. 10 - 2. 11. (9. týden)

ČJ - souhláskové skupiny na rozhraní přípony a kořene, uč. str. 22 - 24 + PS str. 14 - 15

M - písemné a indické násobení víceciferným číslem

ŘÍJEN

Probrané učivo 15. - 19. 10 (7. týden)

M - pamětné sčítání a odčítání, počítání s výhodou

M geometrie - rýsování dle zadání (čtverec, kolmice, přímka, úsečka, kosočtverec)

ČJ - slova příbuzná, změny při odvozování slov (uč. str. 15 - 18)

Probrané učivo 8. - 12. 10. (6. týden)

M - písemné odčítání a sčítání, násobení do 1 000 000

ČJ - slovo základové, slova odvozená (uč. str. 17)

Probrané učivo 1. - 5. 10. (5. týden)

M - matematické pojmy (sčítanec, menšenec, dělitel..), práce s pojmy, diktát příkladů

M geometrie - rýsování do čtvercové sítě podle šipkového zápisu, obvody, obsah ve čtvercové síti, práce s geodeskou

ČJ - slova příbuzná (pokračujeme podle učebnice současně s pracovním sešitem), základové slovo, slova odvozená

ZÁŘÍ

Probrané učivo 24. - 27. 9 (4. týden)

M - Krokování, součtové trojúhelníky, slovní úlohy, části z celku (uč. str. 9, 12, 13), slovní úlohy - skupinová práce (uč. str. 13) a společná kontrola 

ČJ - stavba slova (předpona, kořen, připonová část)

Probrané učivo 17. - 21. 9. (3. týden)

M - opakujeme písemné násobení, indické násobení (uč. str. 10, cv. 10, 11), zvířata dědy Lesoně, pavučiny, neposedové (uč. str. 7 - 8, cv. 12, 13, 14), písemné sčítání a odčítání

M geometrie - PL měříme velikosti úseček, převody jednotek

ČJ - opakujeme učivo z nižších ročníků (viz uč. str. 6 - 11), významy slov (slova stejného nebo podobného významu, slova mnohovýznamová), vlastní báseň o létě, předpony a předložky

ČJ čtení - Pohádky z tisíce a jedné noci - Alládín a kouzelná lampa

ČJ sloh - osnova (úvod, stať, závěr), členění textu na odstavce, vyprávění podle obrázkové osnovy

Probrané učivo 10. - 14. 9 (2. týden)

M - opakujeme pamětné (sčítání, odčítání, násobení, dělení), písemné dělení, rozvinutý zápis čísla, rozklad čísla v desitkové soustavě, zaokrouhlování - vše v sešitě

M geometrie - připomněli jsme si základní pojmy (bod, rovina, úsečka, přímka...), rýsování podle zadání (přímka, kolmice, rovnoběžka)

ČJ - nářečí, řeč, jazyk + opakujeme učivo z nižších ročníků - viz učebnice str. 6 - 11.

ČJ sloh - vypravování příběhu (téma prázdniny)

ČJ čtení - literární žánr pohádka (četli jsme Křesadlo H. Ch. Andersen, čteme Pohádky 1 000 a jedné noci F. Hrubín)